Waste water treatment plant

PFAS-rening av vatten

Om vi ska klara av att fasa ut PFAS från vår miljö, behöver PFAS-rening ske i olika steg och på flera olika platser. Arbetet är utmanande och behöver ske över en lång tid framöver, men med de rätta insatserna i närtid, kan detta viktiga arbete ge direkta positiva följder.

IVL kan hjälpa dig att ta fram en reningsteknik för ditt specifika ändamål. Några av teknikerna vi jobbar med är nanofiltrering, jonbytare, pulvriserat eller granulerat aktivt kol (så kallat PAK eller GAK), och skumfraktionering.  

Att endast minska eller stoppa framtida PFAS-utsläpp till miljön för att skydda människor och miljö från exponering av PFAS-ämnen är tyvärr inte tillräckligt. Detta beror på att nedbrytningen av PFAS i miljön tar väldigt lång tid, om alls. Att rena och behandla förorenade källor med historiskt PFAS-avfall är därför helt avgörande. 

IVL arbetar särskilt med PFAS-rening i vattenmiljön, såsom avloppsvatten, lakvatten och dricksvatten. Det ska dock nämnas att även om avloppsreningsverk inte är producenter, eller användare av PFAS-kemikalier i sin verksamhet, sker en transport av PFAS-ämnen från och till reningsverken. Liksom för andra föroreningar är reningsverken endast mottagare av dessa kemikalier och en länk mellan vårt samhälle och vår miljön. På grund av att reningsverk utgör denna länk, och därmed en uppsamlingspunkt och spridningsväg för utsläpp från hushåll, industrier och lakvatten från deponier, blir det också av vikt att utvärdera om och när reningsåtgärder i dessa verksamheter kan göra skillnad.

Även lakvatten och processvatten från i princip alla avfallsanläggningar i Sverige innehåller också förhöjda halter av PFAS, och arbetet med PFAS-förekomst och eventuella åtgärder här är därför också av betydelse.  

IVL arbetar i flera projekt med att testa, utvärdera och utveckla olika tekniker för PFAS-rening. Vi har en ständig metod- och teknikutveckling och tar fram anpassade lösningar, vilket inte sällan innebär en kombination av reningstekniker. 

Vi hjälper dig med:

  • Förstudier för den mest effektiva reningstekniken
  • Riskbedömning av reningsprocessen, inklusive riskanalys i recipienten
  • Förslag på möjliga lösningar där både tekniker i utveckling och redan existerande tekniker kombineras
  • Pilotstudier på nya reningstekniker, antingen utförda på plats eller på IVL:s testanläggning SWIC, Sjöstadsverket Water Innovation Centre
  • Systemperspektiv och optimering av nya eller existerande reningstekniker