1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Förorenade områden och oljeskador
Olja i naturen

Förorenade områden och oljeskador

Verksamhet inom industrin eller olyckshändelser som oljeutsläpp kan ha stora negativa miljöeffekter. IVL kartlägger föroreningar samt deras effekter på miljön och ger dig förslag på åtgärder, till exempel oljesanering.

Vi har lång erfarenhet av miljöeffekter efter utsläpp av kemikalier och olja – hur det påverkar marken, sötvatten och marina miljöer. Det inkluderar kunskap om åtgärder, bekämpnings- och saneringsmetoder samt hur man påskyndar återhämtningen.

Vi forskar både på akuta och långvariga miljöproblem kring utsläpp. Det inkluderar effekter på mark, vatten, sediment, sediment, inomhusmiljö, jordbruk och skog genom fältförsök, analys och syntes.

Våra experter utvecklar och ger stöd till företag och myndigheter i det förebyggande och skadebegränsande arbetet och ger råd och information till kommuner och länsstyrelser i samband med oljeutsläpp.

Vi hjälper dig med:

  • Identifiering av utsläppskällor och hur föreningar transporteras
  • Effekter på ekosystem och samhälle
  • Akuta skadebedömningar vid oljeskador samt rekommendationer på oljesanering
  • Rekommendationer på saneringsinsatser
  • Metodutveckling och stöd i förebyggande och skadebegränsande arbete
  • Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) enligt miljöbalken

Prenumerera på våra nyhetsbrev