1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Mäta och rapportera enligt TNFD-ramverket
En guldbagge sitter på ett barns pekfinger

Mäta och rapportera enligt TNFD-ramverket

Vi är beroende av naturen men idag synliggörs sällan värden av biologisk mångfald i samhället eller i företagens resultat. TNFD (Taskforce for Nature-related Financial Disclosures) är ett guidande och nyutvecklat ramverk som visar detta samband som ska hjälpa aktörer att mäta och rapportera sin påverkan på biologisk mångfald.

Hur en organisation påverkar och påverkas av biologiska mångfald bedöms utifrån fyra aspekter: beroende, påverkan, risk och möjligheter. IVL hjälper er med att identifiera och bedöma risker kring dessa aspekter genom TNFD-ramverket.

Genom att använda TNFD-ramverkets metodik kan ett företag vägledas att analysera och utvärdera sitt beroende och påverkan av naturen. Metoden kan också hjälpa aktörer och företag att utveckla strategier, åtgärdsplaner och rapporter för att redovisa sina framsteg. TNFD har som syfte att konkret koppla samman målen i det globala Kunming-Montreal-avtalet för biologisk mångfald som slöts vid FN-mötet COP 15, med befintliga och framtida rapporteringsramverk, såsom EUs European Sustainability Reporting Standards (ESRS) och Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

IVL arbetar också med att vägleda verksamheter i arbetet med andra verktyg för mätning av biologisk mångfald att och stötta i andra viktiga delar av det strategiska hållbarhetsarbetet.

Vi hjälper dig med:

  • Att identifiera, kartlägga och utvärdera påverkan, beroenden och risker för biologisk mångfald enligt TNFD-ramverket och tillhörande metodik (LEAP).
  • Förstå beroenden, risker och påverkan på naturen och agera och rapportera i enlighet med TNFD.
  • Utbildning, rådgivning och stöd kring den senaste utvecklingen inom TNFD-ramverket och dess koppling till direktiv om hållbarhetsrapporering som till exempel CSRD.